Bestelbusjehuren.com Eibergen
voordelig een busje huren,onze service gaat echt ver(der)

WELKOM BIJ: BESTELBUSJEHUREN.COM 


Verhuizen, een week voetbalkamp, meubels ophalen bij een bekend Zweeds concern, een kast halen bij oma, met de band een optreden geven, droog vervoeren, gewoon ruimte nodig, enz., enz.?

wij verhuren bestelbussen tegen SCHERPE prijzen!


We doen er alles aan om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen. Onze luxe verlengde Volkswagen Transporter, 2,5 TDI, is van alle gemakken voorzien. Onder andere: ingebouwd navigatiesysteem, verlengde wielbasis van 340cm, airco,achteruitrij camera, dubbele schuifdeuren links en- rechts en cruise-control. Kortom de ideale bus voor verhuizen en vele andere doeleinden. 

Afmetingen laadruimte:  lengte 2.80 meter

                                         breedte 1.60 meter 

                                         hoogte 1.40 meterVoor de langere huurperioden word er uiteraard een aangepast tarief gehanteerd.

De borgsom bedraagt €300,-  en dient vooraf voldaan te worden en word na inleveren van de bus, verrekend.

Het eigen risico is €500,- bij schade e.d. zie de voorwaarden voor meer info.


Leest u aub de algemene huurvoorwaarden zorgvuldig door.


huurprijzen:

De huurprijs per dag bedraagd €50,00 ex btw, tot 150 km vrij, daarna 0,15 cent per kilometer.

De auto dient volgetankt weer te worden ingeleverd.

Bij een niet volledig afgetankte bus, worden er extra kosten in rekening gebracht.

Voor de langere huurperioden worden er uiteraard andere prijzen gehanteerd, vraag naar de mogelijkheden.contact:

bestelbusjehuren.com

soetersveldweg 6c

7151 ja Eibergen

tel: 0545 843221

e-mail: info@bestelbusjehuren.com


Algemene huurvoorwaarden bestelbusjehuren.com

Op alle verhuur voertuigen zijn de algemene huurvoorwaarden van bestelbusjehuren.com van toepassing.

Huurperiode
Huurperiode start en eindigt in overleg. 
Annulering binnen 30 dagen voor aanvang huur wordt belast met 25 procent van de huurprijs tot een maximum van 250 euro.

Toeslagen en verzekering
Alle voertuigen van bestelbusjehuren.com zijn standaard WA-verzekerd. De voertuigen zijn verzekerd met een WA-dekking tot € 6.720.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico per gebeurtenis bedraagt € 500,-

Aanvullende voorwaarden
De huurder/bestuurder dient minimaal 20 jaar oud te zijn en reeds 2 jaar in het bezit van zijn/haar Nederlands rijbewijs en een EU paspoort/ID-kaart.
In bepaalde gevallen blijft de huurder echter, ongeacht het overeengekomen eigen risico, volledig aansprakelijk voor de schade.
Schade aan de te transporteren goederen en persoonlijke eigendommen zijn voor eigen rekening. Alle auto’s worden met volle tank geleverd. De auto dient met volle tank retour te worden gebracht, anders geldt een aftanktoeslag van € 19,75 (€ 23,50 incl. btw). Tenzij anders is overeengekomen.
Indien u vermoedt dat de auto niet geheel is afgetankt, heeft u de mogelijkheid de auto af te tanken bij een tankstation, echter binnen 10 minuten na start verhuur. Deze kosten van de diesel zullen wij u vergoeden mits meer dan 5 liter is getankt.
Wij behouden ons het recht voor huur te weigeren.
Bij gebreken aan een geboekte bus zullen wij u op de hoogte stellen. Indien een vervangend voertuig aanwezig is krijgt u deze toegewezen. Het kan voorkomen dat deze bus/Auto minder luxe is. het tariefsverschil krijgt u terug indien dit het geval is.
Annulering binnen 30 dagen voor aanvang huur worden tegen 25 procent van de huurprijs belast met een maximum van 250 euro.

Trekhaak

Trekhaak kan met bijbetaling en in overleg, gemonteerd worden.

Waarschuwen politie

In geval vervoeren van ladingen welke bij de Nederlandse wet verboden zijn of iedere andere illegale handeling, bezigheden, gedragsregels, misdragingen, overtredingen enz., of verdenking ervan, word onmiddelijk de politie gewaarschuwd.

Service 

Alle voertuigen van bestelbusjehuren.com verkeren in topconditie. Mocht u onverhoopt toch met pech komen te staan, kunt u bellen met de pechservice: zij helpen u zo snel mogelijk op weg in alle Europese landen en zorgen voor vervangend vervoer als nodig is. Mocht u toch een defect, tekortkoming of een verbetering van onze kant tegenkomen, dan horen we dat graag.

Beschikkingen
Bekeuringen en boete's inclusief tolwegen en andere kosten, komen voor rekening van de huurder/bestuurder.

Buitenland
Reizen in het buitenland met onze huurauto’s is alleen toegestaan in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Legitimatie en borg
Dubbele legitimatie is verplicht, waaronder een geldig Nederlands rijbewijs en een EU paspoort/ID-kaart. Bestelbusjehuren.com behoudt zich het recht, om in voorkomende gevallen een auto niet te verhuren zonder opgaaf van reden.

De borg bedraagt €200,- en dient voor het ophalen van de bestelbus te worden voldaan.


Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van voertuigen door bestelbusjehuren.com , handelend onder naam bestelbusjehuren.com, verder te noemen de verhuurder.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2

 1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
 2. De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode en tegen een huurprijs zoals vermeld op de huurovereenkomst. Een kopie van de huurovereenkomst wordt aan de huurder verstrekt.
 3. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals parkeergelden, brandstof en reinigingskosten voor rekening van de huurder.

Artikel 3

 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
 3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig voldoende te borgen.
 4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als huurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In dat geval ziet huurder erop toe dat deze bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van de huurovereenkomst.
 5. De huurder/bestuurder dient minimaal 20 jaar oud te zijn en reeds twee jaar in het bezit te zijn van het Nederlandse of Europese rijbewijs.
 6. het is huurder verboden te roken in een voertuig van bestelbusjehuren.com
 7. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, bijvoorbeeld door diefstal, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
 8. Het is huurder niet toegestaan dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 9. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.
 10. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting worden de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 150,- (incl. BTW).
 11. Huurder dient de voor het voertuig geschikte brandstof te tanken, alle schade wordt in rekening gebracht.
 12. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid en dient onmiddellijk bestelbusjehuren.com in kennis te worden gesteld.
 13. In geval van een ongeval of enige andere gebeurtenis waaruit schade voortvloeit, is huurder verplicht:

a) verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
b) de instructies van verhuurder op te volgen;
c) de politie ter plaatse te waarschuwen;
d) gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
e) binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
f) zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
g) het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermt te hebben;
h) de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of voor het verweer tegen aanspraken van derden.

Artikel 4

 1. De huurder dient het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder te retourneren aan het filiaal van verhuurder waar het voertuig is gehuurd en/of in ontvangst genomen, tenzij schriftelijk verlenging van de huurovereenkomst overeen is gekomen.
 2. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in het voorafgaande lid, blijft de huurovereenkomst van kracht en is de huursom verschuldigd tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het voertuig door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het voertuig.
 3. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het voertuig totdat het voertuig door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.

Artikel 5

 1. Het voertuig wordt bij verhuurder afgehaald. Huurder heeft het recht om het voertuig voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of er tussen partijen geen schadebeschrijving is opgemaakt, wordt het voertuig geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
 2. Schade is altijd voor rekening huurder indien:a) de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
  b) de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
  c) het voertuig aan een derde is verhuurd of in gebruik is afgestaan, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
  d) de schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
  e) de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet bij verhuurder zijn ingeleverd;
  f) de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen;
 3. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
  In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van :
  a) maximaal € 1.500,- voor de huurder die consument is;
  b) maximaal € 5.000,- voor de huurder die niet consument is;
 4. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
 5. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.
 6. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

Artikel 6

 1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
 2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het voertuig na ontvangst, doch voor teruggave van het voertuig, verricht door de huurder.

 

Artikel 7

 1. Betalingen geschieden voor aanvang huur.
 2. Overige betalingen geschieden binnen 14 dagen.
 3. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 175,00 zullen bedragen.

Artikel 8

 1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, of indien op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt of aannemelijk is dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
 4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het voertuig bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
 5. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het voertuig c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.
 6. Onze bussen kunnen niet ingezet worden voor road-trips en/of georganiseerde groeps tourritten.

Artikel 9

 1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (incl. BTW). Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 15,- (incl. BTW).

Artikel 10

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

 

.